Satsingsområder

Leik og vennskap

 

Leik og vennskap er viktig for barn! Leik skaper trivsel og skal være en viktig del av hverdagen i barnehagen. Gjennom leik lærer barn å uttrykke seg. Leik fører til vennskap – på tvers av alder, kjønn, språk og kultur. Gjennom leik får barn sosial kompetanse.

 

Sosial kompetanse

 

Sosial kompetanse er å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. For å kunne tilegne seg denne kompetansen trenger barnet rike og allsidige erfaringer i samspill med barn og voksne. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen i omsorg, lek og læring.

 

Språk

 

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Arbeid med språk skal være en integrert del av barnehagehverdagen, men det skal også være systematisk.

 

I følge rammplan for barnehagen skal alle barn få god språkstimulering gjennom

barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. (Utdanningsdirektoratet, 2017,s. 23)

 

Livsmestring og helse

 

Barnehagene våre er med i et utviklingsarbeid i regi av Ålesund kommune, "Opp og fram - ein nyskapande barnehagesektor" Årets tema for oss er livsmestring og psykisk helse.  Livsmestring og psykisk helse henger tett sammen og barna må bli rustet for å takle livets opp og nedturer. Dette gjør vi blant annet ved å gi å gi god omsorg, og ved å skape gode relasjoner mellom barn - voksen og barn - barn.