Satsingsområder

Lek 

 

Leken vil alltid stå sterkt i vår barnehage. Det er i leken at relasjonene mellom barn får mulighet til å utvikle seg. Vi organsierer hverdagen vår slik at barna får god tid til lek og allsidig utfoldelse. Vi jobber også med det fysiske miljøet i barnehagen, og har som mål at lekemiljøet skal inspirere til lek og skaperglede.  Personalet legger til rette for variert lek og ulike aktiviteter tilpasset barnas interesser og behov.  


 

Sosial kompetanse

 

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. (Barnehageloven). 


Barns lek og samspill med andre barn er viktig for deres sosiale utvikling og læring. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.
Sosial kompetanse er et satsingsområde som naturlig faller inn i det daglige arbeidet med barna. Sosial kompetanse er nøkkelen til trivsel i fellesskap i barnehagen.
Rammeplan for barnehage sier at sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre, og omfatter ferdigheter og kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.
Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse består av et sett ferdigheter som naturlig inngår i en helhet i barnas samspill. Feks Selvfølelse, empati, prososial adferd, selvhevdelse og selvkontroll. 
Balansen mellom disse ferdighetene utgjør sosial kompetanse. Sosial kompetanse må læres på ulike arena som hjemme, fritid og i barnehagen.
Hvorfor jobber vi med sosial kompetanse ?


Forebyggende mobbing, ekskludering og andre former for krenking.
Barns sosiale ferdigheter kommer til syne i deres evne til å samhandle med andre. For eksempel vise omsorg, tilpasse seg ulike lekesituasjoner og til å etablere vennskap.


Hva gjør vi ?


Arbeidet med sosial kompetanse ligger til grunn for alt vi gjør, både i planlagte og her- og nå situasjoner.
De voksne er bevisste sine handlinger og gode rollemodeller. For oss er det viktig å ha en anerkjennende holdning ovenfor hverandre, barn, foreldre og andre som er innom barnehagen. Vi har en tydelig og positiv væremåte i vårt samspill med andre.
Fokus på den autoritative voksenrollen.
Vi har rom for at barnet skal få utvikle seg i eget tempo, i samspill og samhandling med andre.
Vi gjennomfører sosial kompetansesamlinger hvor vi tar opp ulike konkrete temaer som vi jobber spesielt med.
I arbeidet vårt bruker vi samtalebilder, visuell støtte, rollespill og annet pedagogisk verktøy som tilpasset til de ulike aldersgruppene.
Legger til rette for lek og samspill med jevnaldrende
Fokus på å skape et godt og inkluderende sosialt miljø.


Språk

 

Er et av barnehagen sitt satsingsområde. Målet med språkarbeid er at alle barn skal møte er rikt og variert språkmiljø i barnehagen.

Vi satser på språk fordi:

Gode språklige ferdigheter er avgjørende for barns livsmestring, både sosialt, kognitivt og emosjonelt.


Hva gjør vi ?
Vi jobber for å skape rike og varierte språkmiljø i hverdagen. Et eksempel på dette er hvordan vi organiserer hverdagen, og har fokus på de voksnes rolle med å starte samtaler, dialog og hvordan de voksne bekrefter barnas uttrykksmåter og setter ord på barnas inntrykk og opplevelser.
Barnehagehverdagen byr på mange muligheter for kommunikasjon og bruk av språklig forsterkninger.
Vi bruker dagtavle for at barna skal oppleve struktur og forutsigbarhet i hverdagen.
Vi bruker hverdagssituasjonene og jobber systematisk for å skape et språkstimulerende miljø for alle barn både ute og inne. Barnegruppene deles og organiseres i mindre grupper daglig som skal ha aktiviteter, samlinger, lekegrupper, språkgrupper som stimulerer utvikling av språket.
I tillegg jobber vi aktiv med å skape et godt språkmiljø gjennom prosjekter og temaer barnehagen jobber med.

Vi har fokus på at språkstimuleringen skal oppleves som en naturlig del av hverdagen vår.
Vi kan like gjerne jobbe med språk i utemiljøet rundt omkring barnehagens nærområde. I områdene rundt barnehagen er det mange steder å utforske. På bakkenivå, i busker og trær. Vi går på «skattejakt» og undrer oss over spennende ting som vi finner på vår vei. Ved å sette ord på det vi ser og opplever gir vi barna erfaringer med farger, begreper, preposisjoner m.m