Satsingsområder


Språklig kompetanse


Mål: Barna skal utvikle sin begrepsforståelse og sitt ordforråd.


I alle hverdags situasjoner som stell, måltid, påkledning og lek ute og inne, vil personalet oppmuntre barna til å bruke språket, både verbalspråket og kroppsspråket.


For å stimulere barnas språk vil vi voksne være imøtekommende og prøve å fange opp hva barnet ønsker og mener, slik at vi kan hjelpe barnet å sette ord på det han/hun vil få sagt.


Bilder, bøker, rim og regler og bevegelses sanger er noe som vil bli mye brukt. Speil er også noe vi tar i bruk hvor vi gjør ulike finmotoriske bevegelser med munnen for å styrke muskulaturen og dermed taleevnen. 

Sosial kompetanse


Mål: Barna skal få innføring i hvordan vi tar hensyn til hverandre.


Gjennom å være sammen med andre barn og voksne tilegner barn seg sosial kompetanse. Vi vil gi positiv forsterkning ved prososiale holdninger (gjøre noe bra for andre/ ønsket atferd.) Videre vil vi fokusere på barnets sterke sider og bruke dette som ressurs i barnegruppen. Leken skal ha en sentral rolle for barna i barnehagehverdagen. Vi skal legge til rette for mestrings opplevelser og ha fokus på det positive.


Vi bruker et opplegg som heter «steg for steg» i vårt arbeid med å utvikle barnas sosiale kompetanse. Opplegget har til hensikt å øke barnas sosiale kompetanse gjennom å øve på ferdigheter som empati, problemløsing og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. Den

grunnleggende drivkraften i arbeidet er å bygge videre på det positive barna gjør (positiv forsterking). At barna utvikler evnen til å kommunisere, og å omgås andre på en positiv måte står sentralt i dette arbeidet.