Satsingsområder

Språklig kompetanse

 

Mål: Barna skal utvikle sin begrepsforståelse og sitt ordforråd.

 

I alle hverdags situasjoner som stell, måltid, påkledning og lek ute og inne, vil personalet oppmuntre barna til å bruke språket, både verbalspråket og kroppsspråket.

 

For å stimulere barnas språk vil vi voksne være imøtekommende og prøve å fange opp hva barnet ønsker og mener, slik at vi kan hjelpe barnet å sette ord på det han/hun vil få sagt.

 

Bilder, bøker, rim og regler og bevegelses sanger er noe som vil bli mye brukt. Speil er også noe vi tar i bruk hvor vi gjør ulike finmotoriske bevegelser med munnen for å styrke muskulaturen og dermed taleevnen.

Sosial kompetanse

 

Mål: Barna skal få innføring i hvordan vi tar hensyn til hverandre.

 

Gjennom å være sammen med andre barn og voksne tilegner barn seg sosial kompetanse. Vi vil gi positiv forsterkning ved prososiale holdninger (gjøre noe bra for andre/ ønsket atferd.) Videre vil vi fokusere på barnets sterke sider og bruke dette som ressurs i barnegruppen. Leken skal ha en sentral rolle for barna i barnehagehverdagen. Vi skal legge til rette for mestrings opplevelser og ha fokus på det positive.

 

Vi bruker et opplegg som heter «steg for steg» i vårt arbeid med å utvikle barnas sosiale kompetanse. Opplegget har til hensikt å øke barnas sosiale kompetanse gjennom å øve på ferdigheter som empati, problemløsing og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. Den

grunnleggende drivkraften i arbeidet er å bygge videre på det positive barna gjør (positiv forsterking). At barna utvikler evnen til å kommunisere, og å omgås andre på en positiv måte står sentralt i dette arbeidet.

 

 

 

 

Kontak informasjon

 

Heidi mobil: 98882248

Heidi privat: 70143295

Askepott: 70143244

 

 

 

 

Melding

 
 
 

Våre åpningstider

 

Vi har åpent fra klokken 07:15 om morgenen til 16:30 på ettermiddagen. Vi setter pris på at folk er presise, slik at våre ansatte får avslutte sin dag til rett tid.